image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre lesing

«Tempolex bedre lesing»

Hensikten med «Tempolex bedre lesing» er å hjelpe elever med å automatisere bokstav-lyd forbindelsen, øve inn lyderingsprinsippet og automatisere avkodingen av stavelser og ord. Øving med «Tempolex bedre lesing» er en form for repetert lesing. Fra en liste med ti ord, legges det ut 15 ord i tilfeldig rekkefølge på dataskjermen. Når eleven har lest ordene skifter han linje og får opp 15 ord til fra samme liste, nå i ny rekkefølge. Ved tradisjonell repetert lesing er det vanlig å lese samme liste med ord 3-5 ganger før en leser en ny liste. Utfordringen med den tradisjonelle varianten, er at eleven raskt lærer ordene utenat for de leses i samme rekkefølge hver gang, og etter hvert sier eleven ordene uten egentlig å lese dem. Derfor så få omganger.

I «Tempolex bedre lesing» kommer de samme ti ordene i stadig ny rekkefølge, slik at det ikke er mulig å lære seg listen utenat. Eleven er nødt til å lese hele tiden. Listen leses ikke et bestemt antall ganger. Den leses til eleven oppnår flyt, det vil si 80 til 100 ord per minutt med null feil leste ord. Det kan velges fra hundrevis av lister med ord eller tekster. Lister som er systematisk organisert, i tråd med resultater fra forskning fra de fremste og mest anerkjente forskerne i verden. En kan også lage egne ordlister eller lister med fortellinger. Øvingen bedrer de tekniske leseferdighetene. Bedre tekniske leseferdigheter bidrar til bedre leseforståelse.

For å oppnå god effekt er det nødvendig å øve 2 til 4 økter daglig, 5 dager i uken. Hver økt består av 10 omganger a 30 sekunder og skal øves fortløpende uten pauser mellom omgangene. Det har vist seg at det mest realistiske er øving en økt på skolen og en økt hjemme. Erfaringen er at denne øvingsmengden gir god effekt for de fleste. For noen elever er et nødvendig med 3 eller 4 økter per dag for å oppnå tilfredsstillende effekt. De aller fleste vil oppnå bedre effekt av 4 økter, men det er viktig at opplegget er realistisk. For elever som er motivert anbefales at det øves en økt lørdag og søndag også. Fører øving i helg til diskusjoner og "kamp" med barnet, er det bedre å la være. Noen elever øver i måneder i strekk, men det mest realistiske for de fleste er å øve i 8 uker. Det er mye bedre å øve systematisk og riktig i 8 uker enn å øve halvt om halvt i 4-5 måneder. Åtte uker med øving kan med fordel gjentas to ganger årlig. I hvor mange år er blant annet avhengig av leseutviklingen og effekten øvingen gir. 

Tempolex bedre lesing er fundert på fire grunnpilarer

1) Systematisk oppbygging av ordlistestrukturen med gradvis økning i vanskegrad

Ordlistestrukturen er bygd opp med utgangspunkt i hva forskningen viser er riktig progresjon. Først knekker elevene lesekoden og lærer enkel fonologisk vei, så øver elevene med mål å bli en bedre ortografisk leser. Etter hvert læres avansert fonologisk vei.

2) Øvingsprinsippet er en variant av Repetert lesing

Samme ordliste eller tekst leses om igjen og om igjen. Ordene kommer i stadig ny rekkefølge, slik at det ikke er mulig å lære ordlistene utenat. «En god lesehastighet er avhengig av en automatisert ordidentifisering, det vil si at leseren har utviklet en evne til å bruke ortografisk strategi ved ordidentifiseringen. - Tiltak som har den desidert beste effekten på leseflyt og lesehastighet er ulike former for repetert lesing.» (Sol Lyster, 2012. side 68 og 70).

3) Det øves til eleven oppnår flyt

Det er ikke bestemt på forhånd hvor mange ganger en liste med ord skal leses, slik som ved tradisjonell repetert lesing. Lærer vurderer heller ikke skjønnsmessig når det er lest nok. Ingen leser listen for mange ganger og ingen leser for få ganger. Alle leser til ordene er automatisert i deres hjerne. Alle øver til flytkriteriet er oppnådd, det vil si 80 til 100 ord per minutt. Lesemengden er derfor individuelt tilpasset til hver enkelt elev, til enhver tid.

4) Måling av effekt av undervisning ved hjelp av metoden «Precision teaching»

«Presisjonsopplæring er et system av strategier og taktikk som gjør det mulig å måle effekt av øving», Ogden R. Lindsley, 1990 og 1992. Med «Tempolex bedre lesing» leser eleven lister med ord til han har nådd et tempo på 80 til 100 ord per minutt med null lesefeil, definert som flyt. Flyt for tekst er definert som 180 til 200 ord per minutt med tilnærmet null lesefeil.

Se video

Klikk på linken for å se hvordan øving er tenkt gjennomført med «Tempolex bedre lesing».

Instruksjonsvideo Tempolex bedre lesing

Øvingen foregår på samme måte for de andre programmene.