image

Aa

image

image

Start Tempolex

Kursprogram «Tempolex bedre lesing»

Kursprogram «Tempolex bedre lesing» / «Tempolex better reading»

09.00 - 09.45 – Om læreforutsetninger og automatisering.

09.45 - 10.00 – Kaffepause

10.00 - 10.45 – Om lesing og lesevansker.

10.45 - 11.00 – Kaffepause

11.00 - 11.45 – Hvordan øve leseflyt og hvordan lære å lese med    

                        Tempolex. – Praktisk gjennomgang.

11.45 - 12.30 – Lunsj

12.30 - 13.15 – Om presisjonsopplæring. Måling av effekt av øving.

13.15 - 13.30 – Kaffepause

13.30 - 14.15 – Om ordavkodingsstrategier / Ordlistesystemet.

14.15 - 14.30 – Kaffepause

14.30 - 15.15 – Om bruk av «Tempolex better reading» – Hva er      

                        forskjellig fra «Tempolex bedre lesing»?

Kursbeskrivelse «Tempolex bedre lesing»

Kort om innholdet i kurset!

Vi i Tempolex er opptatt av å formidle grunnlaget for hvorfor det øves slik det øves med Tempolex. Kurset starter derfor med å gjennomgå det hjerneorganiske grunnlaget for læring. Hjernen inneholder to store læringssystemer, et for automatisering og et for forståelse. Hva er forskjellen, rent praktisk, på å automatisere grunnleggende ferdigheter og å tilegne seg forståelse om sammenhenger! Hvilke konsekvenser har denne forskjellen for hvordan vi organiserer undervisningen?

Hovedfokuset på kurset:

 • Hvordan øve leseflyt med Tempolex. Også hvordan det kan gjøres uten Tempolex.

 • Hvordan lære å lese med Tempolex, individuell tilnærming. 

 • Hvordan knekke lesekoden på 2-3 måneder, ved hjelp av korlesing, både med og uten Tempolex.

Vi går også gjennom det grunnleggende om enkel fonologisk lesing, ortografisk lesing og avansert fonologisk lesing. Dette er grunnlaget for å forstå oppbyggingen av ordlistestrukturen og hvordan utnytte «Tempolex bedre lesing» optimalt. Programmet inneholder ordlister for alle som har vansker med teknisk avkoding i lesing, for alle aldre, både både for dem med store utfordringer og dem med mindre utfordringer i lesing.

Det legges vekt på å vise konkret hvordan en øver med programmet. Det legges lite vekt på selve administreringen av lærer og elevtilganger. Slike ting er det lett å lese seg til.

Sentralt i Tempolex er øving til flyt og måling av effekt av undervisning. Kurset inneholder derfor en bolk om presisjonsopplæring, en måte å måle effekt av undervisning fra dag til dag.

Den bakenforliggende teorien om bruk av «Tempolex bedre lesing» gjelder også for «Tempolex better reading». Øvingsfokuset for «Tempolex better reading» er litt anderledes. Programmet er tenkt benyttet til:

 • Å bedre engelsk uttale.

 • Å øve flyt med de 44 hovedlydene i det engelske språket.

 • Å bli bevisst hvordan visse bokstavkombinasjoner uttales og skrives.

 • Å øve på det grunnleggende, for de som har store utfordringer i engelsk.

 • Programmet kan selvfølgelig også benyttes til å øve leseflyt for de yngste, eller for de som som har store utfordringer med å lese engelsk.

Kursprogram «Matematikk og automatisering»

Kursprogram «Matematikk og automatisering» / «Tempolex Matematikk»

09.00 - 09.45 – Om læreforutsetninger og automatisering.

09.45 - 10.00 – Kaffepause

10.00 - 10.45 – Om matematikk og matematikkvansker.

10.45 - 11.00 – Kaffepause

11.00 - 11.45 – Hvordan øve matteflyt med og uten Tempolex.

11.45 - 12.30 – Lunsj

12.30 - 13.15 – Kort om presisjonsopplæring. Måling av effekt av øving.

                        Gjennomgang av øvingsmåter for ulike temaer i matematikk.

13.15 - 13.30 – Kaffepause

13.30 - 14.15 – Gjennomgang av øvingsmåter for ulike temaer i matematikk.

14.15 - 14.30 – Kaffepause

14.30 - 15.15 – Gjennomgang av øvingsmåter for ulike temaer i matematikk.

Kursbeskrivelse matematikk

Kort om innholdet i kurset «Matematikk og automtisering»

En dag med konkret fokus på hva som skal til for å bedre elevenes matematikk-ferdigheter. Hvordan jobbe for å automatisere matematiske basisferdigheter!

I matematikk-kurset legges det vekt på å formidle hvordan automatisere grunnleggende ferdigheter i matematikk, uavhengig av om det øves med «Tempolex matematikk» eller ikke. Kurset starter derfor med å gjennomgå det hjerneorganiske grunnlaget for læring. Hjernen inneholder to store læringssystemer, et for automatisering og et for forståelse. Hva er forskjellen, rent praktisk, på å automatisere grunnleggende ferdigheter og å tilegne seg forståelse om sammenhenger! Hvilke konsekvenser har denne forskjellen for hvordan vi organiserer undervisningen, når vi skal oppnå automatiserte ferdigheter og når vi skal jobbe med forståelse?

Kurset tar for seg hvordan en konkret jobber for å automatisere:

 • Telling - Tallesing/tallskriving

 • Største og minste tall

 • Større enn/Mindre enn

 • Plusstabellen

 • Gangetabellen

 • Prosentregning

 • Penger

 • Konstruksjon

 • Brøk

 • Areal

 • Fremgangsmåten for de fire regneartene, med mer. 

Det vektlegges å vise hvordan dette kan gjøres både med og uten «Tempolex matematikk».