image

Aa

image

image

Start Tempolex

Korttidsminne

Korttidsminnet er et minne som benyttes til å holde på informasjon i noen få sekunder, og inn til cirka 30 sekunder. Hvor mye vi kan holde i korttidsminnet er sterkt begrenset. De fleste klarer å holde på syv +/- to elementer, for eksempel bokstaver, tall, ord eller symboler. Korttidsminnet har en hjelpefunksjon og er involvert i mange kognitive prosesser. Hensikten med korttidsminnet er å kunne holde på informasjon for å hjelpe hjernen til å gjennomfør en tankeoperasjon. Når den tankeoperasjonen er avsluttet, blir informasjon i korttidsminne borte.

Mange ganger i løpet av daget er korttidsminne involvert i våre gjøremål. Det kanskje mest konkrete eksemplet, for å forstå hva det er snakk om, er når vi slår et telefonnummer. Vi leser nummeret og husker det så lenge at vi får tastet det inn på telefonen. Sekunder senere er det borte fra hjernen. Ingen ting blir lagret i korttidsminnet. Gjentar vi dette telefonnummeret mange ganger, så lærer vi det etter hvert. Da er telefonnummeret lageret i langtidshukommelsen. Vi trenge ikke lengre lese det opp fordi vi har det lagret i hjernen, men i et annet system enn korttidsminnet. Korttidsminnet er i stor grad involvert både når vi leser og regner. Dessverre er det slik at svakt korttidsminne er typisk for mange av de som har vansker i matematikk og i lesing.

Korttidsminnet er viktig når vi skal gjennomføre en regneoperasjon fordi da ofte trenger å holde noe av informasjonen i korttidsminnet for å få gjennomført regneoperasjoner.

Korttidsminnet er involvert i avkoding av ord, på flere måter. Dersom vi skal lydere et langt ord kan vi få problemer med å få tak i hele ordet dersom korttidsminnet har liten kapasitet, dette fordi den første delen av ordet faller ut av korttidsminnet før vi får lydert siste del. Mange som har Dysleksi har svakt korttidsminnet. Dysleksi er ikke forårsaket av svakt korttidsminne. Dysleksi er en fonologisk svikt, men vansker med fonemsyntesen kan være forårsaket av dårlig fonologisk korttidsminne. Svakt korttidsminne er følgelig ikke bare et problem ved lydering av lange ord, men kan også forstyrre lydsammentrekningen mer generelt.

I daglig tale hører en ofte at folk sier at de har så dårlig korttidsminne. Da snakker de om at de ikke husker fra den ene dagen til den andre eller fra den ene timen til den andre. Det er ikke vansker med korttidsminne disse personene har, det har vansker med nærhukommelsen. De har vansker med å huske det som har skjedde for noen minutter, timer eller en dag siden.

Et typisk funn hos personer som har store oppmerksomhetsvansker eller konsentrasjonsvansker, er at en ved testing finner at korttidsminnet har liten kapasitet, men ikke alle som har svakt korttidsminne har store oppmerksomhetsvansker eller konsentrasjonsvansker. Ikke alle med oppmerksomhetsvansker har svakt korttidsminne heller.