image

Aa

image

image

Start Tempolex

1. Tempolex-produktene er åndsverk

Åndsverk er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 med senere endringer, samt internasjonale konvensjoner. Opphavsretten til dataprogramvaren med tilhørende dokumentasjon tilhører Tempolex AS. Navnet «Tempolex» og logoen «Tempolex bedre læring» er registrert varemerke. Ulike steder vil det stå © og/eller ®, f.eks. slik: «© 2010 - 2020 Tempolex ®» - © er symbolet for Copyright beskyttet materiale og ® er symbolet for at Tempolex-navnet er registrert som varemerke. 

2. Grunnbetingelser for bruk av Tempolex-produktene

1) Alle, med unntak av private brukere, som leaser et Tempolex-produkt, betaler en årlig leasingavgift. Størrelsen på leasingavgiften er avhengig av antall individer ved institusjonen. Leasing av et Tempolex-produkt gir rett til bruk hele døgnet og alle dager i året, for alle individer det er kjøpt tilgang for.

2) For «Tempolex bedre uttale» er det en fast årlig avgift. For de andre dataproduktene betales en startavgift første år, og en fast årlig avgift fra og med år to. Avgiftene er fastsatt etter hvor mange individer som er registrert ved skolen / barnehagen / institusjonen. Avgiftene er obligatoriske.

3. Definisjoner skoler, voksenopplæring med mer

Skoler og barnehager: Definisjonen på en skole er en institusjon som har elever i opplæring og driver sin virksomhet i henhold til opplæringsloven. Aldersmessig er det snakk om institusjoner som har individer opp til 18-20 år som hovedmålgruppe. For beregning av pris defineres en skole/barnehage som en virksomhet som drives i en avgrenset og sammenhengende bygningsmasse. Dersom det drives skole på to geografisk adskilte steder under samme navn, defineres disse enhetene som to skoler. Det gjelder også selv om disse enhetene har felles rektor. Skoler som drives på forskjellige steder med forskjellige navn, men med felles rektor defineres også som selvstendige enheter. Beregning av pris for lisens tar utgangspunkt i selvstendige enheter, det vil si en lisens per enhet (skole), slik det er definert foran i dette punktet.

Voksenopplæringen og lignende: Alle voksenopplæringssentre/ attføringssentere eller lignende som ønsker å benytte et Tempolex-produkt må betale en årlig leasingavgift. Størrelsen på lisensavgiften er avhengig av antall innbyggere i kommunen eller området det aktuelle voksenopplæringskontoret har ansvaret for. Kjøp av en lisens gir rett til å benytte Tempolex-produktet for alle som er knyttet til voksenopplæringen i opplæringssammenheng.

Pedagogisk/psykologiske-tjenestekontorer:

  1. Alle PP-kontorer i Norge, inklusive noen andre pedagogiske institusjoner kan bestille gratislisens av Tempolex-produktene. Gratislisensen gjelder ikke boken «Tempolex bedre staving» Gratislisensen gir kun rett til bruk internt på PP-kontoret/tilsvarende:

    1. For å sette seg inn i bruken av produktet.

    2. For å kunne teste elevers bokstavkunnskap og om bokstavkunnskapen er automatisert.

    3. For å kunne vurdere om Tempolex-programmene er et aktuelle til bruk i skolene i kommunen eller om programmene vurderes som relevant treningsprogram for en bestemt elev.

  2. Tempolex-produkter som distribueres gratis til PP-kontorene eller tilsvarende, kan ikke i noen sammenheng benyttes som øvingsprogram i opplæringssammenheng.

  3. Det ytes support på samme måte som for skolelisens.

  4. Tempolex AS sitt økonomiske ansvar reguleres av punktet om «Ansvarsavklaringer».

Private brukere:

1) Private brukere som ønsker å benytte et Tempolex-produkt må betale en engangs lisensavgift, det vil si at det er ingen årlig avgift for private brukere. Det gis ikke full support på hjemmemaskiner fra vår side, men vi besvarer mailer som inneholder beskrivelser av hvordan problemet arter seg. I de tilfeller det dreier seg om kjente problemer gir vi et svar på mulige løsninger. I de tilfeller det dreier seg om for oss ukjente problemer vil vi søke å finne ut av det. Klarer vi det, vil løsningsforslag bli oversendt. I de tilfellene en bruker ikke får produktet til å virke vil pengene for produktet bli refundert. Det forutsetter at vi gjøres oppmerksom på dette innen fire uker etter at kjøper fikk tilgang.

2) Tilgangen til bruk av det Tempolex-produktet en har kjøpt lisens til, begrenses til ett år, men opprettholdes i 3 år forutsatt av Tempolex er i drift. Er Tempolex AS i drift så gis tilgang til 3 år til prisen for startavgiften, dvs. det påløper ingen årlig avgift. De fleste vil da ikke ha behov for produktet lengre. Tilgangen stenges etter tre år. Tilgangen kan opphøre før ett år ved alvorlige og utforutsette hendelser utenfor vår kontroll. 

3) Tempolex AS sitt økonomiske ansvar reguleres av punktet: «Ansvarsavklaringer».

4. Oppgradering av programvaren

Den årlige avgiften er viktig for å drifte nettløsningen. I tillegg får alle lisenshavere tilgang til alle oppgraderinger / forbedringer av det Tempolex-produktet de leaser.

5. Teknisk support – Forpliktelser og betingelser

I vedlikeholdsavtalen ligger tilgang til teknisk support på Tempolex-produktet per telefon. Supportrett knyttes opp mot at kunden har installert en av de to siste versjonene av et anerkjent operativsystem og nettleser. Supporten er begrenset til teknisk support for å få programvaren til å fungere slik den skal. Kunden kan bli bedt om å benytte en annen nettleser enn den som kunden vanligvis bruker. I de tilfeller der produktet ikke fungerer som det skal, kunden har installert en av de to siste versjonene av en anerkjent nettleser og operativsystem, og vi ikke evner å bistå med å løse problemet har kunden rett til å få leasingavgiften refundert for resten av året lisensavgiften gjelder for. Kunden har ingen rettigheter utover det.

Vi forplikter oss ikke til å gi support på hjemmemaskiner (på maskiner brukt privat gjennom en institusjon) fra vår side, men vi bestreber oss på å besvarer mailer som inneholder beskrivelser av hvordan problemet arter seg. I de tilfeller det dreier seg om kjente problemer oversender vi mulige løsningsavtaler. I de tilfeller det dreier seg om for oss ukjente problemer vil vi søke å finne ut av det. I de tilfellene vi klarer det, vil løsningsforslag bli oversendt.

6. Henstilling til alle brukere

Det ligger mye arbeid bak utviklingen av Tempolex-produktene. Dersom Tempolex-produktene er så effektiv som vi så langt har erfart, er dette et viktig bidrag til å bedre ferdigheter hos barn og voksne med lærevansker. Bedriftens økonomiske bærekraft vil avgjøre om produktet blir videreutviklet. Vi henstiller derfor, til den enkelte bruker, at de som benytter Tempolex-produktene betaler etter de regler som er satt opp i lisensavtalen og på nettsiden www.tempolex.no, og at den enkelte bruker ikke sprer programvaren ved å mangfoldiggjøre påloggingsinformasjon. På mange måter er det i den videre utviklingen snakk om et spleiselag, der Tempolex AS kan utvikle produktet videre og komme med nye produkter på andre fagområder, forutsatt at det er grunnlag for å generere inntekter som gjør dette mulig. I et lite land som Norge er de økonomiske marginene små, grunnet at økonomien i denne sammenhengen henger nøye sammen med volum. Dersom programvaren blir spredt i et slikt omfang at det tar vekk det økonomiske grunnlaget for videre drift, vil programutviklingen bli avviklet. Avtalene som er inngått, vil dersom mulig løpe til de går ut på dato, maksimum ett år fra programutviklingen stanses. I denne sammenhengen vil det ikke under noen omstendighet bli gitt refusjon av innbetalte lisensavgifter.

7. Den / de som leaser tilgang til et Tempolexprodukt har ikke rett til å:

a) Gjøre endringer i Tempolex-produktene av noe art (utover å legge til egne ordlister).
b) Leie eller lease ut et Tempolex-produkt.
c) Lage samme eller tilsvarende programvare.
d) Levere ut tilgangsopplysninger eller på annen måte gi tilgang til noen som ikke har rett til å benytte programvaren.

8. Avtalens varighet

a) Avtalen om bruksrett gjelder ett år fra innbetalt startavgift eller siste innbetalte årsavgift. Avtalen følger ikke skoleåret, men løper fra dato til dato.
b) Avtalen opphører dersom Tempolex AS opphører, for eksempel grunnet konkurs eller annen alvorlig uforutsett hendelse.
c) Ved alvorlige brudd på vilkårene i avtalen kan bruksretten falle bort. Tilgangen vil da bli stengt. Ingen avgifter refunderes. Se «Ansvarsbegrensninger».

9. Oppsigelse

Ved oppsigelse av leasingavtalen er regelen at avtalen skal sies opp senest 3 måneder før neste forfall for årlig avgift. Oppsagte leasingavtaler løper frem til den datoen det er betalt leasingavgift. Etter denne datoen stenges tilgangen. Deler av den årlige avgiften refunderes ikke ved eventuell oppsigelse tidligere enn 3 måneder før forfall for årlig avgift. Leasingavtalen kan reaktiveres ved å ta kontakt i løpet av ett år etter avtalens utløp. Kunden betaler da årlig avgift fra den datoen de får ny tilgang. Ønskes ny tilgang etter at det har gått mer enn ett år siden avtalen opphørte, må grunnavgiften betales på nytt (den årlige avgiften er 40% lavere enn grunnavgiften).

10. Ansvarsavklaringer

a) Tempolex AS går god for at Tempolex-produktene i det vesentlige fungerer slik brukerdokumentasjonen beskriver, da forutsatt at kunden benytter programvaren på nyere versjoner av operativsystemer og nettlesere (en av de to siste versjonene). Fungerer ikke programvaren som den skal refunderes den årlige avgiften som gjenstår av sist innbetalte avgift, forutsatt at det er igjen 2 måneder eller mer.
b) Tempolex AS har ikke ansvar for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå på maskiner, programmer, data eller andre skader ved bruk av dataprogrammet.
c) Ansvaret vårt vil ikke i noe tilfelle kunne overstige kostnaden ved anskaffelsen av produktet.
d) Den enkelte bruker har selv ansvar for å beskytter seg mot virusangrep.
e) Det gis ikke brukerstøtte på det faglige innholdet i produktene, kun på tekniske sider ved dataprogrammet.
f) Ansvaret for at Tempolex-produktene blir brukt på en faglig forsvarlig måte påhviler den som leder bruken av programvaren. Den som øver med eleven har ansvaret for at øvingen foregår på den måten de har fått beskjed av fra pedagogisk leder.
g) Avtalen opphører dersom Tempolex AS opphører, for eksempel grunnet konkurs. Eller annen alvorlig hendelse som gjør det umulig eller svært vanskelig å opprettholde tilgang til produktene. Ved opphør vil avtalen om rett til å benytte programvaren i utgangspunktet løpe så lenge det er betalt lisens. Det vil si maksimum ett år, da forutsatt at ikke alvorlige hendelser forhindrer muligheten til å opprettholde tilgangen. Ingen avgifter refunderes.

11. Vedrørende kildehenvisninger og eventuelle feil i programvaren:

a) Vi har bestrebet oss på å referere kildene som er benyttet i henhold til internasjonale regler. Likevel kan det forekomme feil. Dersom noen på en eller annen måte føler seg forulempet, bes de ta kontakt med Tempolex AS.
b) Vi har bestrebet oss på, og har ansvaret for, at innholdet i Tempolex-produktene inklusive innholdet på vår hjemmeside, er fremstilt på en måte som er i samsvar med de kilder som er benyttet. Vi har også bestrebet oss på at det innholdet som ikke referer seg til noe forskning, men baserer seg på kliniske erfaringer, også er fremstilt på en samvittighetsfull måte og at det fremgår at det er snakk om klinisk erfaring.
c) Selv om dataprogrammets funksjon og innhold er nøye gjennomgått, vil det kunne forekomme unøyaktigheter eller feil. Vi sette stor pris på at vi blir gjort kjent med feil som oppdages, slik at feilen(e) kan rettes opp.

12. Tvister

Eventuelle tvister knyttet til forståelsen eller praktiseringen av denne avtalen søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem avgjøres tvisten ved de alminnelige domstolene. Partene vedtar Hedmarken tingrett som verneting for slike tvister.

13. Oppdatering av lisensvilkårene

Tempolex AS kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere lisensbetingelsen. Du/dere er bundet av slike revisjoner fra den datoen de gjelder. Dere bør derfor fra tid til annen lese lisensbetingelsene for å være oppdatert med hensyn til hva som til enhver tid er gjeldende vilkår.