image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre lesing

Instruksjonsvideo

Videoen viser hvordan øving med «Tempolex bedre lesing» og andre tempolexprogram er tenkt gjennomført. Gjennomføring i henhold til disse prinsippene vil sannsynligvis gi best effekt. I alle fall er det en tilnærming som legger opp til kontinuitet og systematikk, ingridenser som er viktige for å oppnå gode resultater i mange sammenhenger.

Instruksjonsvideo

Brukerveiledning lesing, for foreldre

Veilederen tar for seg det foreldre trenger å kunne for å øve med sitt barn, når barnet har fått Tempolex-øving i hjemmelekse (forutsatt at det øves etter anvisning fra Tempolex). Veilederen fungerer også som en første introduksjon for lærere og andre interesserte.

01 - Brukerveiledning lesing, for foreldre - Veilederversjon 1.1

Om å komme i gang med «Tempolex bedre lesing, 4.1»

Dette er basisveilederen for «Tempolex bedre lesing». Veilederen tar for seg de momentene som er viktige for å komme i gang med øving. Denne veiledere må leses av alle som vil benytte «Tempolex bedre lesing», slik det er foreskrevet av utviklerne.

02 - Om å komme igang med «Tempolex bedre lesing» - Veilederversjon 1.3

Rasjonale for valg av ordlister og ord i «Tempolex bedre lesing, 4.1»

Veilederen tar for seg det teoretiske grunnlaget og begrunnelsen for valg av ordlistene og innholdet i ordlistene til «Tempolex bedre lesing». Veilederen for de som ønsker å vite hva som er tanken bak oppbyggingen av ordlistene. Hvorfor de er bygd opp slik de er.

03 - Rasjonale for valg av ordlister og ord i «Tempolex bedre lesing» - Veilederversjon 2.0

Veileder i bruk av «Tempolex bedre lesing, 4.1», med utgangspunkt i Temaene

Denne veilederen viser hva de enkelte ordlistene inneholder, hvordan de er bygd da med fokus på hvordan ordlistene kan benyttes når en øver med elever. Veilederen er nødvendig for å forstå hvordan ordlistesystemet er bygd opp. Når en forstår oppbygningen, så forstår en også mer av hvor en elev bør begynne å øve og hva som er veien videre. Underveis i teksten vil en få konkrete tips om hva det bør øves på. Veileder kan med fordel leses sammen med veilederne «Rasjonale for valg av ordlister og ord i Tempolex bedre lesing» og «Spesialundervisning og tilpasset opplæring med Tempolex bedre lesing».

04 - Veileder i bruk av «Tempolex bedre lesing» med utgangspunkt i Temaene - Veilederversjon 2.0

Prosedyre for hvordan øve med «Tempolex bedre lesing, 4.1» for å knekke lesekoden

Denne veilederen tar for seg prosedyrene for hvordan en øver med «Tempolex bedre lesing» for å lære elevene lydene til bokstavene. Det er her snakk om både innlæring og automatisering av bokstavlydene.

05 - Hvordan øve med «Tempolex bedre lesing» for å knekke lesekoden - Veilederversjon 1.3

Lydinnlæring i begynner opplæringen

Hvordan øve for å forme lydene til bokstavene. Hvordan lære hvor lydene sitter i munnen. Veilederen tar for seg hvordan en hjelper elevene til å forstå lydsystemet som grunnlag for å lære seg lydene til bokstavene, da som grunnlag for å kunne begynne å trekke sammen lyder til ord.

06 - Lydinnlæring i begynneropplæringen - Veilederversjon 1.5

Kartlegging av lyder før og under øving med «Tempolex bedre lesing, 4.1»

Noen betraktinger omkring kartlegging av leseferdigheter før, under og etter øving med «Tempolex bedre lesing». I veilederen beskrives også hvordan kartlegge elevens leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing». I de fleste sammenhenger er ikke «Tempolex bedre lesing» egnet til kartlegging av leseferdigheter. Bruk normerte og anerkjente kartleggingsverktøy. Unntaket er: «Tempolex bedre lesing» er godt egnet til å kartlegge bokstav-lyd kunnskap, da som grunnlag for om eleven trenger øving på bokstav-lyd forbindelsen. Se kartleggingsskjema under.

07 - Kartlegging av lyder før og under øving med «Tempolex bedre lesing» - Veilederversjon 1.2b

Kartleggingsskjema for utprøving av hvilke bokstavlyder eleven kan

Skjemaet benyttes i forbindelse med kartlegging av elevens bokstav-lyd kunnskap. Se veileder: «Kartlegging av lyder før og under øving med Tempolex bedre lesing».

Skjema for kartlegging av alle lydene:

08a - Kartleggingsskjema for utprøving av hvilke bokstavlyder eleven kan - Versjon 1.0

Skjema for kartlegging av lydene minus c, q, w, x, z:

08b - Kartleggingsskjema for utprøving av hvilke bokstavlyder eleven kan - Versjon 1.0

Fornuftig å benytte det siste skjemaet for kartlegging av de som er tidlig i sin leseutvikling og kan få lyder. En trenger heller ikke c, q, w, x og z for å lære å lese på norsk. Derfor også hensiktsmessig å lære å lese uten at en eleven lærer disse lydene.

Lydenes uttalemønster

En beskrivelse av uttalemønstrene til lydene (fonemene) som elevene skal lære under lydinnlæringen i leseopplæringen.

09 - Lydenes uttalemønster - Versjon 1.0

Støttetrening i fonemanalyse med 3-lyds ord

Dette er et skjema med tre-lyds ord til bruk for å bevisstgjøre eleven på første og siste lyd i tre-lyds ord.

10 - Støttetrening i fonemanalyse - Bokmål - Versjon 1.0

Hva kan gjøres dersom fremgangen uteblir!

Veileder som tar for seg hvilke endringer som kan gjøres for å optimalisere øvingen slik at en øker muligheten for å oppnå fremgang i leseutviklingen.

11 - Hva kan gjøres dersom forventet fremgang uteblir - Veilderversjon 3.0

Fra enkel til avansert fonologisk vei

En kort, men viktig veileder som forklarer veien fra enkelt til avansert fonologisk vei.

12 - Fra enkel til avansert fornologisk vei - Veilederversjon 1.4

Spesialundervisning og tilpasset opplæring med «Tempolex bedre lesing, 4.1»

Denne veilederen er ment som en hjelp til: Hvor skal jeg begynne å øve med den eleven jeg skal hjelpe til bedre flyt i ordavkodingen?

I veilederen beskrives elever med ulike utgangspunkt og ståsted i sin leseutvikling, da med påfølgende forslag til hvilke ordlister det er mest hensiktsmessig å starte øvingen med.

Det finnes en mengde varianter av lesevansker. Hver enkelt elev er unik både med hensyn til hva leseutfordringen består i, og hva som er god medisin. Det går følgelig ikke an å lage en detaljstyrt oppskrift. Det er likevel tross alt en del felles trekk som går i igjen. Veilederen vil derfor kunne være til god nytte, særlig for lærere som generelt sett har lite erfaring med leseopplæring med elever med særlige opplæringsbehov. Mer erfarne leseveiledere som jobber med å sette seg inn i hvordan de kan ha nytte av «Tempolex bedre lesing» vil også kunne ha utbytte av å lese gjennom veilederen.

13 - Spesialundervisning og tilpasset opplæring med Tempolex bedre lesing - Veilederversjon 1.1

«Tempolex bedre lesing» for elever som leser for oppjaget og gjør mange slurvefeil

En veileder om hvordan benytte «Tempolex bedre lesing» for å hjelpe de som leser fort og unøyaktig.

14 - Tempolex for barn som leser for oppjaget og gjør mange avkodingsfeil - Veilederversjon 1.1

STAS og «Tempolex bedre lesing, 4.1»

STAS (Standardisert Test i Avkoding og Staving) er et standardisert batteri av tester som kartlegger ferdighet i avkoding og staving. Det anbefales at elever kartlegges med STAS før opplæring med Tempolex starter. Da kan en finne om det er behov for målrettet avkodingstrening, hvilket nivå treningen bør starte på og hvilke delferdigheter som mest trenger trening. Egnede øvelser vil en så finne i «Tempolex bedre lesing». «Tempolex bedre lesing» og STAS er nøye samkjørte. Dessverre finnes STAS bare som bokmålsversjon.

15 - STAS og Tempolex bedre lesing - Bokmål - Veilederversjon 1.0

Stavetips for Tema 07 i «Tempolex bedre lesing»

Stavetips morfemlesing – Vanlige norske stavelser og Vanlige norske endelser.

16 - Stavetips for Tema 07 i Tempolex bedre lesing - Veilederversjon 1.0

Ordforklaringer

Under hovedfanen «Fagstoff» finner du fanen «Ordforklaringer lesing» som inneholder korte og presise forklaring på sentrale begreper som benyttes i leseveilederne, og i pdf-boken «Tempolex bedre staving». Fra noen av ordforklaringene går det linker til mer utfyllende forklaringer.

Ordene finner du som fritekst eller du kan skrive ut pdf-dokumentet som ligger nederst i ordlisten. Du kan lete deg frem i den alfabetiske listen, eller du kan skrive inn ord du lurer på i søkemotoren oppe til høyre på hjemmesiden. Da kommer det frem en liste med alle steder ordet er nevnt på hjemmesiden. Hva som er lurest er avhengig av hva du vil oppnå. Er du kun ute etter en kort forklaring på et bestemt ord kan det være lurest å bla seg frem til ordet i ordlisten, enten i friteksten eller i pdf-dokumentet. Er du ute etter en bredere forståelse av ordet, kan det være lurt å gjøre et søk. Finner du ikke ordet i ordlisten, kan det hende du finner ordet forklart på andre steder, når du søker med søkemotoren.

Du kan selvfølgelig også søke i Google eller andre søkemotorer. Husk: Mange artikler på Internett er ikke kvalitetssikret. Det finnes både god og mindre god informasjon og også direkte feil informasjon. Vurder om siden du finner forklaringen på er fra en seriøs aktør.

Er det fagord som vi benytter i våre leseveiledere som ikke er med i vår ordliste? Gjør oss oppmerksomme på det, så vurderer vi om ordet bør legges inn i ordlisten.

Relevante artikler

Denne artikkelen har som formål å gi en kortfattet redegjørelse for ny forskning og teori om hvordan avkoding og leseflyt utvikles og hvordan vansker med disse ferdighetene bør behandles. Tiltakene eksemplifiseres med leseprogrammet «Tempolex – bedre lesing». Artikkelen er skrevet av pskologspesialist Jan Erik Klinkenberg. Klinkenberg har plukket ut øvingsordene og systematisert ordlistesystemet i Tempolex bedre lesing.

Utvikling av avkoding og leseflyt, Jan Erik Klinkenberg

 

I denne artikkelen drøftes om tidlig oppdagelse av svakheter i de kognitive funksjonene som lesing og skriving bygger på, kan identifisere barn i risiko for dysleksi. Spørsmålet er så om tidlig intervensjon kan forhindre at disse barna faktisk utvikler dysleksi med de psykiske tilleggsvanskene som ofte følger med. Artikkelen tar for seg nyere forskning for å besvare disse spørsmålene.

Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon, Jan Erik Klinkenberg

Artikkel fra utdanningsforskning:

Førsteklassinger bør lære alle bokstavene før jul

Plakater

PLAKATER er kortfattede oppsummeringer av sentrale momenter i Tempolex eller øving generelt: Håpet er at plakatene gjør viktig informasjon lettere tilgjengelig, og at plakatene ansporer til å lese mer om temaene som tas opp:

PLAKAT 1: Hvordan etablere nye ferdigheter, vist ved innlæring av lydene til bokstavene.

PLAKAT 2: Hvordan etablere flyt. Oppnå automatiserte ferdigheter!

Nedenfor finner du plakater om «Hvordan øve lesing hjemme.» og «Hva når barnet ikke vil øve?»

Hvordan øve lesing hjemme?

Hva når barnet ikke vil øve!

Plakatene kan skrives ut, slik at du kan ha plakatene foran deg når du gjennomfører en prosedyre, inn til at prosedyren sitter i fingrene.
Plakat 1 og 2 har direkte med hvordan øve ved hjelp av programvaren fra Tempolex!
Plakatene «Hvordan øve lesing hjemme!» og «Hva når barnet ikke vil øve?» er plakater som tar for seg generelle rutiner ved leseøving. Leseøving i bøker er en viktig del av det totale øvingsvolumet, uavhengig av om en øver med Tempolex eller ikke.

En hyppig årsak til at barn vegrer når det skal øves, er at ordene er for vanskelige for barnet. Ta derfor raskt kontakt med lærer for å få enklere ord. Hør med lærer om hun kan lese med barnet alene for å finne riktig nivå på øveordene. I de fleste tilfeller vil vegringen bli borte etter noen dager, når en har fått øveord som er passe vanskelig, det vil si ord som er lette for barnet å avkode (lese).

 

Måling av ferdigheter

Artikkel om hvordan fremgang måles i Tempolex: 

Presisjonsopplæring: Måling av effekt av øving