image

Aa

image

image

Start Tempolex

Feide-pålogging uke 10, 2020

Viktig at Feide-ansvarlig i hver enkelt kommune aktiverer Tempolex for sine Feide-brukere! Uten en slik aktivering vil ikke Feide kunne benyttes for Tempolex!

Feide-pålogging er nå (per februar 2022) på plass og det er lite problemer. Det har det siste halvåret blitt mer og mer sjelden at vi har møtt på bugs som skalper problemer for kunden. Opplever du mot formoding utfordinger, vær snill å ta kontakt. 

Når elever som har benyttet Tempolex før Feidepåloggingen, logger seg på med Feide vil øvingshistorikk og statistikk følge eleven videre. Det samme gjelder for lærere og deres ordlister, elev-tilordninger og andre personlige data/innstillinger

Når nye Tempolex-brukere logger seg på med Feide etter at Feidepåloggingen er aktivert, havner de i en kø der en lærer eller administrator må godkjenne tilgangen. Statusen på denne godkjenningen er tydelig for brukeren samtidig som lærere og administratorer varsles om at en bruker venter på godkjenning. Tempolexadministratoer ved skolen godkjenner nye lærere. Tempolex AS må godkjenne nye Tempolexadministratorer ved skolene. Vi sjekker daglig om det er noen som venter på tilgang. Den enkelte vil i de fleste tilfeller få tilgang i løpet av 3-4 timer eller raskere. Unntaksvis vil det ta noe lengre tid. Send en mail dersom du venter og det haster. 

Viktig at skolene jobber for at alle har tilgang via Feide. Det er noen skolen som har en god blanding av ny og gammel pålogging. Være snill å slett elever og lærere som ikke benytter Tempolex lengre. I henhold til lov og forskrifter påhviler det hver skole å ikke langre data om elever lengre enn nødvendig. Elever som ikke skal øve mer faller helt klart i denne kategorien.

De som ikke har Feide eller ikke ønsker å benytte Feide-pålogging, fortsetter som før!

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex har lansert produktet "Tempolex better spelling and grammar" september 2019. - Programmet vil gradvis bli forbedret både med hensyn til innhold og funksjonalitet. 
 
Fokuset i stavedelen av programet er å automatisere riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i avistekst, i det engelske språket. I tillegg kan elevene øve på rettskriving av noen høyfrekvente verb og substantiver. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet.
 
I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. 
 
I versjon 1.0 måtte en skrive inn svaret ved hjelp av tastaturet både i stavedelen og grammatikkdelen. Det betyr at programmet har fungert best på PC / Mac / Chromebook og nettbrett med tastatur. Slik er det fortsatt for stavedelen. Fra september 2020 har vi fått implementert flervalgs-menyer slik at en i grammatikkdelen kan velge svar fra en flervalgsmeny. Grammatikkdelen har derfor blitt langt mer funksonell på nettbrett / touch-skjerm. En kan nå berøre skjermen for å velge svar. Det innebærer at grammatikkdelen nå fungerer best på nettbrett når en øver med flervalgsmenyer. En kan også øve slik at en må skrive inn svaret og da fungerer det best med enhenter som har tastatur.

Tempolex better reading

Vi lanserte en større oppgradering av "Tempolex better reading" i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer. August 2020 er programmet ytterligere forbedret nå ved at det er lagt til langt flere lister for stort sett alle temaer. Ulogisk plasserte lister er flyttet. Navnene er forbedret slik at det er lettere å forstå hva listene inneholder og det er innført en nivådeling slik at en får en pekepinn på vanskegraden til listene. Sist, men ikke minst det er gjennomført en relativt omfattende korrekturlesing slik at en mengde feil er luket ut.