image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tempolex better spelling and grammar

Tempolex lanser produktet "Tempolex better spelling and grammar", i løpet av februar 2019. Fokuset i stavedelen er å øve inn riktig stavemåte for de 300 hyppigst brukte ordene, i skriftelig avistekst, i det engelske språket. Samtidig som eleven øver skrivemåte kan han/hun også øve på betydningen av ordet. I grammatikkdelen er fokuset å øve inn og automatisere grammatiske regler i det engelske språket. I tillegg får eleven øving på rettskriving av noen høyfrekvente ord. 

Tempolex better reading

Vi har nylig lansert en større oppgradering av "Tempolex better reading". "Tempolex better reading" har blitt forbedret ved at det er lagt til øveord, setninger og små fortellinger knyttet til en rekke temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet  til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer.