image

Aa

image

image

Start Tempolex

Generelle råd lesing

Her vil det komme råd som omhandler øving på lesing uavhengig av Tempolex. Send oss gjerne råd på måter å gjøre ting på som dere har erfart at fungerer. Viktig at gode råd deles, slik at flest mulig får nytte av gode tilnærmingsmåter. Vi kan ikke love at alle råd blir presentert, men vi skal gjøre så godt vi kan med hensyn til å formidle videre det vi får tilsendt. Rådene blir formidlet uten at det fremgår hvor de kommer fra.

Bedring av leseferdigheter hos våre barn!

Cirka 20% av elevene går ut av 10. klasse uten å kunne lese en dagsavis med forståelse. Første mål er å få denne prosent ned i 10%, når de som skoleåret 2016 / 2017 går på første trinn, begynner på ungdomsskolen.

Det overordnede målet er null-toleranse for at barn ikke kan lese funksjonelt!

Definisjonen av lesing må deles i to dersom et slikt mål skal være oppnåelig. For den store hop defineres lesing som lesing med forståelse. Lesing defineres som teknisk avkoding av enkeltord, for de som av ulike grunner ikke har mulighet til å oppnå leseforståelse, det vil si 5 til 10 prosent av populasjonen. I dagliglivet er evne til å kunne avkode enkeltord viktig, selv om en ikke kan lese sammmenhengende tekst med forståelse! 

Det finnes ikke noe enkelttiltak som alene kan bringe alle elevene til bedre leseferdigheter. Bedre leseferdigheter krever fokus på og bedring av en mengde små ting som i sum vil gi resultater. Etter Tempolex sin oppfatning har vi i dag en leseopplæring med stort fokus på begrepsinnlæring og forståelse. Det er viktig, men god leseflyt er avgjørende for god leseforståelse! Vi vil derfor ha fokus der Tempolex oppfatter at potensiale for bedre leseopplæring og bedre resultater er størst, fordi det jobbes minst med det i dag. Det vil si fokus på teknisk avkoding og leseflyt, der volumøkning med passe vanskelig tekst er et sentralt tiltak. God leseflyt er avhengig av både god teknisk avkoding og god begrepsforståelse. De første 2-3 skoleårene er imidlertid tekstinnholdet såvidt enkelt, at det er god anledning til å ha mer fokus på teknisk avkoding enn det som er tilfelle mange steder i dag. Barna våre må rett og slett lese mer og de må lese jevnt og trutt.

Ikke gi samme tekst som leselekse flere dager på rad!

Gis samme tekst i leselekse flere dager på rad, lærer elevene teksten utenat. Det blir ofte papegøyelesing etter hukommelsen! Det blir en ikke bedre til å lese av! Det er også fare for at det tar lang tid før elever med lesevansker identifiseres, grunnet at eleven leser opp teksten fordi han kan den utenat.

Faren for papegøyelesing er størst for korte tekster som er enkle å lære utenat. Lengre tekster kan fungere som repetert lesing over noen dager. Lengre tekster er imidlertid ikke aktuelle for lesesvake elever på første til fjerde trinn. Det bør gis en passe lang tekst som er ny hver dag og som leses høyt for foreldrene tre til fire ganger. Pass på at vanskegraden er tilpasset eleven. Teksten skal være litt lettere å lese enn det eleven behersker når han anstrenger seg. For vanskelig tekst fremmer ikke leseutvikling og det øker faren for vegring. Vegring er en svært uheldig utvikling fordi det hindrer eleven fra å øve. I verste fall ikke bare på kort sikt, men over år.

Ekstra lekse

Ekstra-teksten skal være mindre i volum og enklere å lese enn den ordinære leseleksa. Teksten skal være litt enklere å lese enn eleven strengt tatt behersker.

Erfaringsvis er det for mange et godt tiltak å få med seg et lettlest hefte med passe vanskelig tekst hjem på mandag. Hefte skal være lest ut i løpe av uka.

Eleven velger selv hvor mye han / hun leser hver dag, men viktig at eleven leser litt hver dag.

For de aller svakeste leserne er det svært viktig at teksten er enkel å lese. Vegrer eleven, er det ofte fordi teksten er for vanskelig, ikke fordi mengden er for stor.

Mange skoler praktiserer at gode lesere gis ekstra lekse, slik at de også får tilpassede utfordringer. Dette er kjempeflott! Alle burde ha ekstra leselekse, i alle fall de første 4 årene på skolen. Da vil alle få økt lesevolum. Men det er særlig viktig at de svake leserne øker sitt lesevolum med passe vanskelig tekst.

For første til fjerde trinn er det lurt å organiser skolehverdagen slik at alle elevene leser noe, minst to ganger hver eneste dag på skolen. Pass på at de faktisk leser.

Noen ganger praktiseres redusert volum for de svake leserne. De bør som hovedregel ikke ha redusert volum. Det er kompleksiteten i teksten som må forenkles. Hvordan i all verden skal de bli bedre tekniske lesere dersom de leser enda mindre? Viktig at de får tilpasset tekst, før vegringen begynner.