image

Aa

image

image

Start Tempolex

Tempolex-lekse for de elevene som ikke får øvd med Tempolex hjemme

Det er erfaringsvis to hovedgrunner til at noen elever ikke får øvd hjemme:

1) De har ikke internett, ofte grunnet at det ikke er signal i det området de bor.

2) Det er for krevende for familien å få til øving ved hjelp av et dataprogram.

En god løsning for disse elevene kan være at de får med seg de ordene det øves på på skolen, uskrevet på papir.

Slik gjør du for å hente ut ordene fra dataprogrammet:

Start Tempolex bedre lesing og velg den ordlisten dere benytter på skolen. Skriv 50 eller 75 i feltet for antall ord på skjermen, og start programmet på samme måte som når det skal øves.

Klikk med musepekeren på skjermen og hold nede Ctrl-tasten og samtidig bokstaven A. Da blir alle ordene merket. Viktig at dette gjøres før det blir gult felt rundt ordene.

Hold nede Ctrl-tasten og samtidig bokstaven C. Da blir ordene kopiert. Start Word. Hold nede Ctrl-tasten kombinert med bokstaven V. Ordene overføres til Word.

Klikk Ctrl A og gjør følgende:

Forstørr ordene, for eksempel til 50 piksler.
Sett linjeavstanden til 1,5
Endre skriften til Century Gothic.
Ta vekk kommaene ved å klikke på Søk-Erstatt. Legg inn , (komma) i søkefeltet og ingenting i erstattfeltet. Klikk på Erstatt alle. Lagre word-dokumentet med samme navn som på ordlisten. Skriv ut arkene med ord.

Gi eleven i lekse å lese ordene tre ganger per dag i den perioden de øver på de samme ordene med Tempolex på skolen. Når det byttes ordliste på skolen får eleven med seg den nye listen med ord. Leksen bør gis fire dager i uken. Det skader ikke om de leser fredag også selv om det egentlig ikke er leksedag, da forutsatt at det ikke blir en stor kamp hver fredag.

Dessverre blir det med en liten ramme rundt ordene, men tenker at det går bra å lese likevel.

Dersom de likevel ikke øver: Kall inn foreldre eller ring dem for å forklare at det er viktig at de gjennomfører leseleksa. At det er en effektiv måte å bedre leseferdighetene på. Ta også en alvorsprat med eleven, der dere forteller at dette er en god måte å bli bedre til å lese på, og at de blir raskere bedre til å lese dersom de øver både på skolen og hjemme. Gi dette som en nøytral informasjon uten å prate om at det er viktig for å klare seg her i livet. Legg vekt på ordet vi. Si til eleven at vi skal sammen øve slik at du blir bedre til å lese. For at vi skal få det til må du lese ordene du har fått i lekse.

Et alternativ er at en tilbyr foreldrene å komme til skolen for å få opplæring i hvordan de øver på internett. Viktig at det da gjennomføres øving på skolen dere foreldrene får mulighet til å øve med barnet sitt, og at en har en prat med foreldre og eleven om viktigheten av å øve.

a) Bare en fjerdedel av øvingsøktene fullføres!

Hver økt har en lesetid på 5 minutter. I praksis tar det 7 til 8 minutter. Det å øve 5 minutter er et absolutt minimum når en har som mål å hjelpe elever til bedre leseferdigheter. Ja, vi vet! Mange elever opplever å bli slitne. En god del signaliserer tydelig at de er lei når de passerer omgang nummer 5, 6 eller 7.  Ja, det å øve Tempolex er krevende fordi eleven må ha fokus og intensiteten er høy. Mange av elever med lesevansker sliter med å holde fokus og de er dårlige på utholdenhet.  Lærer må jobbe med å motiverer eleven, og forklarer at det er viktig å øve alle 10 omgangene, for å få mest mulig ut av øvingen.

En bør ikke avvise at det er krevede, men heller si: «Jeg ser at dette er slitsomt for deg, men viktig at vi sammen jobber med at du skal klare å holde ut hele økten. Premien du får er at du blir bedre til å lese. Dette klarer vi sammen!» Læreren må være bærer av styrken til å gjennomføre, og ikke legge seg flat for elevens ønske å slippe billigst mulig. Erfaringen er at det går bedre etter hvert, når eleven forstår at det ikke er noen vei utenom. Dette gjelder for de aller fleste, men husk det finnes elever som opplever at denne type øving er uutholdelig. Erfaringsvis så er de ikke mange, men det er viktig at disse gis tilbud om annen type øving.

Ikke kom med antydninger eller direkte påpekninger, av at det ikke kommer til å gå så bra dersom de ikke blir bedre leser. Det fører til engstelse eller frykt og bidrar neppe positivt til å få eleven til å øve mer.
 
Både lærere og elever argumenterer med at lesetempoet går ned mot slutten av en økt. Ja, for de fleste gjør det det, men selv om lesetempoet går ned blir det likevel mange repetisjoner. Repetisjoner som går tapt, dersom en avbryter før det er øvd 10 omganger.

Noen elever argumenterer med at de aldri setter rekord mot slutten. De må forklares at øvingen ikke går ut på at det til enhver tid skal settes rekord. Øvingen går ut på at en skal lese ordene mange ganger, slik at hjernen lett kjenner igjen ordene. Det fører til at en leser raskere og forstår bedre det en leser. I blant setter en rekord som et bevis på at øvingen gir resultater. Det er viktig både for lærer og elev at de er seg bevisst: Det er lite tid å spare på å kutte ut et par / tre omganger når en først har rigget seg til. Det er lærers ansvar å få gjennomført øvingen slik den er satt opp. En god del elever er ikke gamle nok, eller modne nok til å forstå konsekvensen av at de øver for lite, og at det reduserer deres muligheter til å bli bedre lesere.
 
Tips! De fleste elever gjennomfører alle 10 omgangene dersom lærer er tydelig på at slik skal det være. De vil sukke og stønne i starten, men etter kort tid slutter de med det, når det skjønner at det ikke nytter. Det er best å si til eleven at fra nå av skal vi øve 10 omganger. For noen kan det være nødvendig å øke med en omgang mer hver dag, til en er oppe i ti omganger. Ros eleven for at han klarte. «Jeg så det var krevende for deg, men du gjennomførte. Kjempeflott! Dette klarer vi!». Bruk vi-form slik at eleven oppfatter at dette er vi to om». Bruker du «du-form», er faren større for at en aktiverer en opplevelse av motløshet som medfører motstand og kamplyst, i et forsøk på å hindre at det blir 10 omganger. 
 
Tips! Dersom du vurderer det slik at det ikke er mulig å motivere eleven til 10 omganger á 30 sekunder, kan du i en periode stille programmet inn på 20 sekunder, og så gjennomføre 10 omganger. Da venner eleven seg til at det skal øves 10 omganger. Så øker du til 30 sekunder på et senere tidspunkt. For noen elever, ofte elever med ADHD, er det slik at de faktisk leser like mange ord på 20 sekunder som de gjør på 30. Det er antall leste ord som er det viktig. Disse elevene får da mer øving ved å øve 10 omganger á 20 sekunder enn om de øver 7-8 omganger á 30 sekunder. Disse elevene bør også prøve å øve 30 sekunder per omgang, på et eller annet tidspunkt.  Konklusjon: Alle må etterstrebe å gjennomføre 10 omganger á 30 sekunder, fordi det er viktig for elevens leseutvikling.  
 
Tips! Dersom det er en elev du ikke klarer å få til å øve 10 omganger. Gjennomfør fem, ta en kort pause (maks fem minutter). Gjennomfør 5 omganger til. For noen vil dette lette situasjonen. Legg ikke opp til denne løsninger før du har prøvd å få til 10 omganger, minst en uke. Denne løsningen er vesentlig dårligere enn gjennomføring av 10 omganger sammenhengende, fordi den koster mer tid og gir dårligere kontinuitet. Samtidig er denne løsningen klart bedre enn å gjennomføre seks til åtte omganger, fordi denne varianten innebærer flere omganger totalt sett.

b) Det øves halvparten så mye på fredag sammenlignet med de andre virkedagene!

Effekten av øving med Tempolex er avhengig av kontinuitet. Det er forresten all øving der målet er automatiserte ferdigheter. Innenfor idrett er det vel kjent at står en over en øvingsøkt, så må det to økter til for å erstatte den tapte økten. Det er slik både i lesing og idrett at pågående øving bygger på den foregående øvingen. Blir det for lang tid fra sist øving, er det ikke noe grunnlag å bygge videre på. Resultatet blir stagnasjon. 
 
Det viktige i denne sammenhengen: Fredag er den minst gunstige dagen en ikke gjennomfører øving. Det skyldes at det blir tre hele dager uten øving. Konsekvensen ser en ofte på statistikken i Tempolex. Elevene oppnår lavere rekord på første øving mandag, enn rekorden de avsluttet med etter øving på torsdag. Når fredagen kuttes ut, får eleven i realiteten kun effekt av tre dagers øving, selv om han har øvd fire dager, rett og slett fordi det blir for lang pause fra torsdag til mandag. Årsaken er at den effekten eleven oppnådde på siste øving torsdag går tapt, grunnet for mange dager uten øving.  
 
Det bør absolutt gjennomføres fem øvingsdager per uke, men dersom en ikke får det til, bør fridagen være tirsdag, onsdag eller torsdag. Dersom årsaken til at en ikke øver på fredag, er at en legger opp til en dag med mindre krav og press, for å få en hyggelig avslutning på uken, må en se om det er andre krav som kan reduseres. Gode leseferdigheter er og forblir noe av det viktigste skolen prioriterer. 
 
Noe av årsaken til at øvingsmengden går så vidt markert ned på fredag, kan skyldes at det er færre elever som øver hjemme på fredag, men dette er så langt vi kan se en marginal årsak, fordi vi ser at det er lite øvingsaktivitet på fredag ettermiddag. Det kan også være at det er flere elever som øver to økter på de fire første dagene i uken og kun en gang på fredag. Dersom dette er en viktig årsak til den markerte nedgangen, er det en langt bedre variant enn ingen øving på fredag.  
 
Tenk gjennom!: Viktige at hver enkelt tenker gjennom sin praksis, og ser på hvordan få til en økt på fredag også.

c) Mange elever, øver kun en økt per dag!

Alle vet at øver en to ganger per dag i stedet for en gang, blir effekten større. Øver enda en gang til, blir effekten enda større. God effekt er avhengig av kontinuitet, men det er også i stor grad avhengig av det totale lesevolumet. For det første må det være et tilstrekkelig volum for å gi effekt, og for det andre må lesevolumet økes etter hvert som eleven har fremgang. Dette ivaretas som regel ved at det leses noe i første klasse, litt mer i andre og enda mer i tredje osv. Det er viktig at en ivaretar denne tankegangen for lesesvake elever også. Det er grunn til å anta at en god del av årsaken til svak leseutvikling hos mange elever, skyldes at de leser alt for lite og at de ikke får denne økningen i volum, slik de fleste elever gjør. Let etter måter å øke lesevolumet på! 

Tips! En måte å øke volum på, er å få til en leseøkt med Tempolex hjemme. I noen familier er det vanskelig å få til, men hver lærer må se nøye på om det er mulig i flere familier enn det som er tilfelle nå. En måte å øke sjansen for at det lykkes, er å invitere foreldrene til skolen for å være med på en Tempolex-økt, slik at de får se hvordan det forgår. Kanskje kan en motivere eleven til å gjennomføre en økt med lærer og en økt med foreldrene den dagen, slik at foreldrene får prøvd seg litt som leseledere. 
 
Tips! Vi har også erfart at en god del familier som ikke klarer å gjennomføre Tempolex, de klarer å få til lesetrening dersom de får ordene på papir. Det er lurt å lage 3 ark med de samme ordene, da med ulik rekkefølge på ordene på hvert ark (de 10 ordene i en liste fordelt 30 ganger på arket). Leksen blir å lese ordene tre ganger, i tillegg til ordinær leselekse.  
 
Tips! Stadig flere skoler effektiviserer øvingen ved at de øver med to til fem elever samtidig. Befinner elevene seg på omtrent samme nivå, kan en gjennomføre øving i kor. Eller elevene kan lese halvhøyt hver for seg. Lærer går da rundt og lytter på en og en elev. Lærer lytter en hel omgang, øver med eleven på ett ord som eleven leser feil mellom to øvingsomganger. Lærer lytter på neste omgang for å høre om eleven har fanget opp korrigeringen. Har eleven ikke gjort det øver lærer på det samme ordet mellom de to neste omgangene også. Lærer går videre og gjør det samme med neste elev. Begge disse tilnærmingene innebærer at en ikke får registrert feil leste ord, men det ser ut til at effekten av øvingen er tilnærmet like god uten feilregistrering. Denne effektiviseringen bør gi grunnlag for at mange får flere Tempolex-økter på skolen. Denne varianten fungerer imidlertid ikke på elever med omfattende lesevansker, eller elever som er for lite selvstendige til å øve uten at det sitter en voksen ved siden av dem.

Tips! Jobbes det med fem økter på en uke, kan en prøve å få til to økter enkelte dager. Dette sikrer at det blir minimum fem økter i løpet av en uke. Det er ikke til å unngå at enkelte økter går tapt. Ukesnittet blir fort fire. Legger en opp til sju økter, er sjansen stor for at snittet blir i overkant av fem per uke. Enhver økning er av det gode. Erfaring er at noen elever tåler to økter like etter hverandre med en kort pause. Det er lettere å få til to økter etter hverandre, sammenlignet med at en skal øve på forskjellige tidspunkter. De fleste elever tåler ikke to økter etter hverandre, men for de som tåler det, bør det vurderes.  
 
Tips! Det er bedre å ha en intensiv periode med leseøving med to økter hver dag, enn en lang periode med bare en økt per dag. Øver en to ganger per dag vil både lærer og elev, i de fleste tilfeller se en tydelig fremgang. Øves det en gang vil fremgangen mer diffus. Øver en to ganger per dag i to til tre måneder vil en kunne løfte elevens leseferdigheter, så mye at det er tydelig merkbart. Mange elever har da oppnådd en så vidt mye bedre leseferdighet, at det blir lettere å lese mer i de påfølgende månedene, uten et spesifikt tiltak.
 
Tips! En del skoler har et samarbeide med foreldre i form av at de sender følgende melding hjem: «I dag har vi ikke klart å få til en Tempolex økt (eller i dag har vi bare klart å få til en økt). Fint om dere kan få til en ekstra økt hjemme i dag». Dette fungerer fint for elever som har foreldre som er alminnelig ressurssterke.
 
Tips! Det er ingen ting i veien for at selvstendige elever kan øve enkelte økter alene, etter at de har fått hjelp til å få vekk feillesingene. Det øving alene i perioden fra at feilene er bort og frem til oppnådd flyt. Dersom det tar noen dager, bør det være noen innom og lytte, en gang eller to, for å høre om ordene leses riktig.

Tips! For ressurssterke dyslektikere kan en også sett sammen to elever, den ene leser og den andre registrerer feil, så bytter de plass. Det er som regel slik at en lettere hører andres feil. Sammen finner elevene gjerne ut hva som er riktig måte å lese ordet på, eller at undervisningen organiseres slik at det er mulig å spørre en lærer eller assistent.

Tips! Når en først prioriterer å øve med Tempolex en periode, må denne øvingen ha førsteprioritet. Dersom noe må prioriteres vekk en dag, må det være noe annet enn Tempolex. Dette fordi når en jobber med automatisering er en helt avhengig av kontinuitet for å oppnå resultater. Jobber en med forståelse er ikke kontinuiteten så avgjørende.

Tre viktige utfordringer

1) Ingen økter bør avsluttes før det er gjennomført 10 omganger. Gjennomføring av alle 10 omgangene medføre bedre leseferdigheter uten at det medfører større ressursbruk eller kostnader. Det er ikke så ofte noe kan oppnås, uten at det koster mer. 
 
2) At det gjennomføres minst en øving på fredager. Selvfølgelig best om eleven gis tilbud om en øvingsøkt til og at den legges til fredag. Men det vil også gi bedre effekt dersom en øving flyttes fra en av midtukedagene til fredag. Bedre kontinuitet gir bedre effekt.
 
3) At minst ett, fortrinnsvis to av tipsene under punkt c, gjennomføres. I så fall vil en oppnå større volum og følgelig bedre effekt. Gjennomføring av flere av tipsene innebærer ikke økte kostnader, men resultatet blir bedre lesere. 

Gjennomføres innholdet i disse tre utfordringene, vil dere oppnå merkbart bedre resultater, til elevene og samfunnets beste! Bedring av leseferdigheter er noe av det viktigste dere kan ta tak i!