image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre staving

«Tempolex bedre staving», versjon 1.0

Boken «Tempolex bedre staving» er skrevet av Jan Erik Klinkenberg. Boken har ingen veileder. Boken er i seg selv en veileder, men pdf-dokumentet nedenfor inneholder en oversikt over innholdet i boken og et par utdrag fra teksten.

Utdrag av pdf-boken - «Tempolex bedre staving»

To plakater fra boken: Foreldreplakaten forklarer på en kort måte hvordan foreldre kan øve med sitt barn. Elevplakaten forklarer eleven hva han skal gjøre. Foreldrene vil nok som regel ha nytte av en gjennomgang med lærer på skolen, gjerne inklusive praktisk øving med sitt eget barn, slik at de får erfare i praksis hvordan øving bør gjennomføres.

Stavetrening - Foreldreplakat

Stavetrening - Elevplakat

For elever som skriver mye feil er det verdifullt å lære seg å skrive de 120 mest hyppige ordene riktig. Det vil redusere antall feil skrevne ord i en tekst, vesentlig.

De 120 mest høyfrekvente ikke-lydrette norske ordene (bokmål)

Tempolex better spelling and grammar, ver. 1.5

«Tempolex better spelling and grammar», versjon 1.5. er et todelt program:

Del 1 inneholder lister for å øve på staving av de 300 hyppigste brukte ordene i engelske aviser samt høyfrekvente verb, substantiv og tall.

Del 2 inneholder lister for å øve på grunnleggende engelsk grammatikk.

«Tempolex better spelling and grammar» er et program i en serie av programmer som har som mål å bidra til å automatisere grunnleggende ferdigheter på en effektiv, pedagogisk og hjerne-organisk riktig måte. Dette ut fra en teoretisk forståelse om at innlæring av basisferdigheter krever både mengdetrening og jobbing med forståelse, og at disse tilnærmingene hører sammen som hånd i hanske. I og med at forståelsesperspektivet er godt ivaretatt i skolen, er fokuset i Tempolex, automatisering. Målgruppene er barn, ungdom og voksne med generelle eller spesifikke lærevansker og alle barn i tidlig skolealder.Hovedbruksmåter for «Tempolex better spelling and grammar»

Hovedbruksmåter for «Tempolex better spelling and grammar»

1. Øving på rettskriving, med presisjonsopplæring som metode. Øving til flyt. Alle lister øves 10 x 60 sekunder. Flytkriterium: 10 - 20 riktig skrevne ord per minutt med null til to feil. 
2. Øving på grammatiske regler, med presisjonsopplæring som metode. Øving til flyt. Alle lister 10 x 60 sekunder. a) Flytkriterium ved skriving av svaret: 10-20 riktig skrevne ord per minutt med null til to feil. b) Flytkriterium for øving med flervalgs-menyer eller muntlig øving: 30 - 40 riktig skrevne/uttalte ord per minutt med null til to feil.
3. Supplement til engelsktimene. Alle eller et utvalg elever kan gjennomføre øving på rettskriving eller grammatiske oppgaver. Uansett øvingstilnærming, muligheten for å få langt flere repetisjoner enn læreboka legger opp til, er svært god.
4. Gi tilpassede øvingsoppgaver i lekse, for elever på de lave trinnene og for elever på høyere trinn som trenger mer øving enn det læreverket legger opp til.
Lage egne øvingslister tilpasset læreverket eller andre tilpasninger.

Brukerveileder, Tempolex better spelling and grammar ver. 1.5, veilederversjon 1.0