image

Aa

image

image

Start Tempolex

Better reading

«Tempolex better reading, versjon 3.0»

Øvingen kan foregå på samme måten som for «Tempolex bedre lesing», men programmet er ikke bygd opp med mål å lære å lese. Hovedfokuset er å hjelpe eleven til å bedre leseflyten på engelsk og å lære høyfrekvente engelske fraser. 

Programmet kan også benyttes til å øve inn grunnleggende engelsk / dagligdags engelsk. Deler av programmet er samkjørt med læreverkene for 1. til 3. trinn. En del av tekstene for 1. til 3. trinn presenteres med tre vanskenivåer. På den måten kan elever på ulikt funksjonsnivå ha nytte av programmet. Eller en kan begynne med en enkel tekst og øke vanskegraden etter hvert som eleven mestrer.

Veilederen forklarer også hvordan en kan øve på engelske lydbilder for å automatisere riktig engelsk uttale, da også tenkt for elever som mestrer engelsk tilfredsstillende.

Programmet hadde sin spede begynnelse høsten 2016. Vi lanserte en større oppgradering i mai 2019. Programmet ble da forbedret ved at det er lagt til temaer "From every day life". Det vil si gloser, fraser og setninger knyttet til famileliv, skole, fritid, måltider, bank, på reise med mer. I august 2020 er programmet oppgradert med en mengde lister med ord, fraser, setninger og små fortellinger/dialoger fra dagligdagse situasjoner. Praktisk talt alle temaer har fått nye lister. Ulogisk plasserte lister er slettet eller flyttet. En mengde feil, store som små er rettet opp. 

Målgrupper for bruk av "Tempolex better reading"                       

  1. Elever med generelle lærevansker, dvs. elever som evnemessig befinner seg under nedre gjennomsnittsområdet. Det vil si cirka 10% av elevene. En god del av elevene som befinner seg i nedre del av gjennomsnittsområdet intellektuelt sett kan også med fordel øve på denne måten. Det er her også snakk om cirka 10% av elevmassen. Da med mål å tilegne seg så mye engelsk at de kan bestille seg et måltid mat, spørre etter veg ol. Begge disse gruppene av elever har behov for mange repetisjoner grunnet kognitive vansker.
  2. Elever som har automatiseringsvansker som medvirkende årsak til lærevansker. Ofte elever med diagnosen ADHD/ADD, men også elever med symptomer på disse tilstandene uten at de fyller kriteriene.
  3. Elever med fonologiske vansker, dvs. elever med Dysleksi og dysleksirelaterte vansker. Disse elevene har behov for mange repetisjoner i lesing grunnet fonologisk svikt. Elever med ADHD og/eller dysleksi/dyskalkuli utgjør cirka 5 til 10 % av elevene, da med litt overlapp med elever under punkt 1. Mange av disse elevene trenger øving på leseflyt. De elevene med en kombinasjon av vansker med automatisering og svake evneforutsetninger vil også ha nytte av denne type øving i mer bred forstand.
  4. Elever med dyskalkuli eller dyskalkulilignende vansker. Denne gruppen har relativt stor overlapp med ADHD/ADD og dysleksi-gruppen.
  5. 2. og 3. trinns elever (kanskje 1. trinn også) som en del av grunnopplæringen for å lære lydene til bokstaver og bokstavkombinasjoner i det engelske språket.
  6. Elever som tidligere i opplæringen ikke har automatisert lydene til bokstavene i alfabetet eller de 44 engelske lydene.
  7. 2., 3. og 4. trinns elever generelt, for å øve leseflyt og begreper.
  8. Elever som trenger øving på uttale eller leseflyt av en eller annen årsak, uavhengig av alder og generelt evnenivå.
  9. Elever med særlige behov fra 5. til 10. trinn – Automatisering av engelske lyder, leseflyt, øving på fraser fra dagliglivet. De med størst vansker vil ha nytte av oppgaver tilpasset 1. til 3. trinn.

Brukerveiledning «Tempolex better reading» versjon 3.0, veilederversjon 1.0

 

Tempolex better spelling and grammar

"Tempolex better spelling and grammar" er som navnet sier en program for å øve på staving og grammatikk. Dette programmet er ikke laget for å bedre leseflyt, men når en jobber med oppgaver i programmet må en nødvendigvis lese. Bruk av programmet vil følgelig indirkete bedre de engelske leseferdighetene også. 

«Tempolex better spelling and grammar», versjon 1.5. er et todelt program:

Del 1 inneholder lister for å øve på staving av de 300 hyppigste brukte ordene i engelske aviser samt høyfrekvente verb, substantiv og tall.

Del 2 inneholder lister for å øve på grunnleggende engelsk grammatikk.

«Tempolex better spelling and grammar» er et program i en serie av programmer som har som mål å bidra til å automatisere grunnleggende ferdigheter på en effektiv, pedagogisk og hjerne-organisk riktig måte. Dette ut fra en teoretisk forståelse om at innlæring av basisferdigheter krever både mengdetrening og jobbing med forståelse, og at disse tilnærmingene hører sammen som hånd i hanske. I og med at forståelsesperspektivet er godt ivaretatt i skolen, er fokuset i Tempolex, automatisering. Målgruppene er barn, ungdom og voksne med generelle eller spesifikke lærevansker og alle barn i tidlig skolealder.Hovedbruksmåter for «Tempolex better spelling and grammar»