image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre staving

«Tempolex bedre staving»

Forskning viser at den ideelle øvingen for de som sliter med lesing og staving, er at det øves parallelt med leseflyt og stavetrening. Leser en mer flytende staver en mer riktig, og staver en mer riktig leser en mer flytende. Jobber en parallelt med begge prosessen så vil de gjensidig forsterke hverandre.

«Tempolex bedre staving» handler om staving eller rettskriving. Staving er ferdighet i å oversette talte ord til skrevne ord – slik de staves i ordboken. «Tempolex bedre staving» beskriver utviklingen i stavestrategier. En stavestrategi er den fremgangsmåten som brukes – hvordan en går fram - når en oversetter talte ord til skrevne ord. Boken omtaler også utviklingen av staveferdighet og forskjellige typer stavefeil. Videre beskrives mennesker med stavevansker. Slike vansker kan forekomme alene, men det er vanligere at de forekommer sammen med lesevansker, skrivevansker, språkvansker og andre vansker. Hovedvekten i boken ligger imidlertid på undervisning og tiltak som skal lære elevene å stave og forbedre deres staveferdighet. Både barn og voksne med stavevansker kan ha nytte av tiltakene.

Boken bygger på nyere forskning. Norsk kvalitetsforskning og faglitteratur er prioritert. Stavelæringstiltakene i boken bygger også på eldre velprøvde rettskrivingsprogram som er utformet og brukt av erfarne praktikere (Asheim, 1976, Vormeland, 1967, Hovig, 1983). Disse programmene er integrert med funn og føringer fra ny forskning.

Innhold, progresjon og læringsformene i dataprogrammet «Tempolex bedre lesing» er bygd på nyere forskning om utvikling av avkoding og staving. Boken inneholder en mengde nøye utplukkede og systematiserte øvingsord. Disse øvingsordene er systematisert på samme måte som i «Tempolex bedre lesing», versjon 4.1. «Tempolex bedre staving» kan også benyttes helt uavhengig av «Tempolex bedre lesing». Forskningen er imidlertid klar på at læringsutbyttet både i avkoding og i staving blir best når avkoding og staving veves sammen i opplæringen (Høien & Lundberg, 2012, Lyster, 2012, Moats, 2005/6).

Boken en er bygd opp med sidehenvisninger til konkrete stavelæringssopplegg med tilhørende ordlister. Sidehenvisninger fører for eksempel fram til en enkel og praktisk prosedyre for å diagnostisere klassens eller elevens staveferdighet, stavevansker, hvilke stavestrategier han bruker og hvor godt han mestrer dem. Dette gir et godt grunnlag for å velge hvilken stavestrategi klassen eller eleven skal øve videre med. I første omgang trenger ikke travle lærere en gang lese annet enn det kapitlet som omhandler den valgte strategien.

«Tempolex bedre staving» er en bruksbok for lærere og spesialpedagoger. Et hovedmål er å hjelpe pedagoger til å forstå barnets stavevansker i lys av nyere forskning og basere tiltakene på det. Ved hjelp av kartleggingen av elevenes staveferdighet, kan lærer lett finne fram til tilpassede forslag til tiltak som kan hjelpe eleven videre i sin staveutvikling. Tiltakene er konkrete og praktiske. Undervisningsmetodikk, materiale og progresjon er ferdig utformet og ligger inne i boken.

«Tempolex bedre staving» kan brukes i samlet klasse, i grupper og individuelt. Opplegget egner seg for vanlig undervisning og er spesielt utformet med tanke på tilpasset undervisning og spesialundervisning fra 1. til og med 10. klasse. Det kan også brukes i videregående skole for elever med særlige opplæringsbehov. Inklusive vedlegg og ordlister er boken på cirka 140 sider.

«Tempolex bedre staving» er utgitt i pdf-format. Boken kan skrives ut eller leses på en datamaskin eller et nettbrett. Se utdrag av boken under fanen «Veiledere».

Better spelling and grammar

Test