image

Aa

image

image

Start Tempolex

Bedre uttale

«Tempolex bedre uttale»

«Tempolex bedre uttale» er et øvingsprogram for å mengdetrene lyder som ikke uttales riktig.

Øvingsfase 1 (Etableringsfasen): Logopeden jobber med å etablere lyden på tradisjonelt logopedisk vis.

Øvingsfase 2 (Flytfasen): Når lyden er etablert mengdetrener lærere, assistenter og foreldre lyden til den er automatisert, ved hjelp av «Tempolex bedre uttale»

Lyden gjentas og gjentas, til den blir automatisert. Erfaringen er at dersom en mengdeøver på samme lyd i korte økter med høy intensitet, 2-4 ganger daglig, til den blir automatisert, så etablereres lyden raskere i spontalen. Med andre ord veien fra at lyden mestres i øvingssituasjonen til aktiv og spontan bruk i dagligtalen blir kortere.

Det øves 5 minutter med høy intensitet to til fire ganger daglig mellom timene hos logoped. Øvingen foregår prinsipielt sett slik logopeder tradisjonelt øver. Det er mengden og intensiteten som er forskjellen.

Programmet leveres med ferdige ordlister. Ordlistene er organisert etter lyd, fra lette til vanskelige lyder / lydkombinasjoner. Programmet inneholder både enkeltlyder, en mengde ord med relevante lyder og små fortellinger med stor opphopning av or med de lyden det øves på. Førsteversjonen er basert på tekst, slik at barnet som øver må ha et minimum av leseferdigheter. I prinsippet kan også barnet bli bedre til å lese samtidig som det øver på uttalen, i alle fall dersom barnet har forstått prinsippet for lydering.

Oversikt over katalogstrukturen:
01a-f-uttale-ord
01b-f-uttale-tekst
02a-g-uttale-ord
02b-g-uttale-tekst
03a-k-uttale-ord
03b-k-uttale-tekst
04a-l-uttale-ord
04b-l-uttale-tekst
05a-s-uttale-ord
05b-s-uttale-tekst
06a-r-uttale-ord
06b-r-uttale-tekst
07a-ki-ky-kj-uttale-ord
07b-ki-ky-kj-uttale-tekst
08a-ski-sj-uttale-ord
08b-ski-sj-uttale-tekst
09a-egne lister-ord
09b-egne lister-tekst

Oversikt over ordlistestrukturen i hver katalog

Ordlistestrukturen for ord (a-katalogen)
Nonord
Rim
Minimale par
Ord-forlyd
Ord-midtlyd
Ord-utlyd

Ordlistestrukturen for tekst (b-katalogen)
Setninger
Fortellinger

Øvingsprinsipper
- Ordlister: Det øves i 10 omganger á 30 sekunder = en økt. Det vil si 5 minutter effektiv øving. I praksis 7-10 minutter total øvingstid per økt.
- Tekst: Det øves i 5 omganger á 60 sekunder = en økt. Det vil si 5 minutter effektiv øving. I praksis 7-8 minutter.

Første versjon er på bokmål. Mange av ordene vil være de samme på nynorsk. Mange av fortellingene er lite egnet for nynorsklesere. Det er imidlertid mulig å lage egne lister med ord og fortellinger, slik at den enkelte logoped kan legge inn nynorsktekster selv, eventuelt oversette bokmålsfortellinger til nynorsk. Noen lister kan oversettes og være relevante for nynorsk, andre kan det ikke.

For å få til en nynorsk versjon er vi avhengig av hjelp fra nynorskmiljøet til å finne relevante ord. Det har vi ikke lykkes med så langt. Er det noen som har innsikt og overskudd til å laget innholdet i en nynorsk-versjon, vær snill ta kontakt.

Anvendelsesområder
1) Skolebarn med uttalevansker.
2) Visse type språk-problematikk hos voksne som er rammet av slag.
3) Bedring av uttale hos fremmedspråklige som skal lære seg eller har lært norsk.

Se brukerveileder for ytterligere forståelse av hvordan «Tempolex bedre uttale» er bygd opp og kan benyttes. Lærere og logopeder kan be om prøvetilgang.

Programmet er internettbasert og kan benyttes på PC, Mac og nettbrett.

Versjon 2.0
Neste versjon vil inneholde tegninger, slik at programmet kan benyttes av barn som ikke kan lese. Det foreligger ikke planer om å implementere tegninger i programmet, i løpet av 2017.